Voorwaarden


Cursusvoorwaarden Helicon Opleidingen
 1. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en trainingen die door Helicon Opleidingen worden aangeboden. Door inschrijving of ondertekening van de opdrachtbevestiging aanvaarden cursist en opdrachtgever deze voorwaarden.
 2. Aanmelding
  De aanmelding is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier op de cursuswebsite volledig ingevuld te verzenden danwel dat het bedrijf de juiste NAW-gegevens verstrekt (het invullen van een Excel spreadsheet). Indien de deelnemer op het moment van inschrijving minderjarig is moet de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming geven.
 3. Groepsindeling
  Indeling in groepen geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding (indien van toepassing).
 4. Aantal inschrijvingen
  Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft kan Helicon Opleidingen besluiten een cursus niet door te laten gaan. U ontvangt hierover bericht (bij individuele inschrijving).
 5. Betaling
  U dient het cursusgeld binnen dertig dagen na ontvangst van onze factuur over te maken. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan uw betalingsverplichting moet u behalve het factuurbedrag ook de door Helicon Opleidingen gemaakte incasso- en bijkomende kosten betalen.
 6. Bevestiging    
  Vanaf het moment dat de bevestiging door Helicon Opleidingen naar de cursist is verzonden is de aanmelding van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de cursist de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (11) (bij individuele inschrijving). Bij incompany trajecten is hier de getekende opdrachtbevestiging van kracht.
 7. Lesrooster
  U ontvangt van Helicon Opleidingen op de eerste lesdag een lesrooster (indien van toepassing) waarin de lesdata en lestijden zijn opgenomen. Helicon Opleidingen behoudt zich het recht voor wegens organisatorische redenen het lesrooster te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, heeft Helicon Opleidingen de verplichting om een andere inhaal les te organiseren.
 8. Verzuim
  Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 9. Auteurs- en eigendomsrecht
  Het lesmateriaal waarvoor u heeft betaald, is uw eigendom. Het auteursrecht berust bij Helicon Opleidingen (of de oorspronkelijke auteur). Hij/zij mag het lesmateriaal of gedeelten daarvan niet kopiëren of laten kopiëren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Verkoop of anderszins afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.
  Helicon blijft eigendom van materiaal wat voor E-learning wordt gebruikt. Codes die hiervoor worden uitgereikt zijn voor tijdelijk gebruik (alleen tijdens de duur van deze cursus), daarna wordt de code geblokkeerd. Er mag geen verspreiding plaats vinden van beeldmateriaal (geen printscreen), tevens mag men geen lesmateriaal en codes delen met anderen.
 10. Reiskosten
  Reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
 11. Annuleringsregeling
  Vaste cursusdata: tot een maand voor de aanvang van een cursus kan schriftelijk kosteloos worden geannuleerd. Binnen één maand voor de startdatum van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf 5 werkdagen voor aanvang cursus wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht. In geval van schriftelijke annulering (per mail of anderszins) door aantoonbare overmacht beoordeeld Helicon per incident of er wel of niet cursuskosten in rekening moeten worden gebracht. Bovenstaande is van toepassing bij individuele inschrijvingen. Bij incompany trajecten is de annuleringsregeling opgenomen in de offerte.
  Helicon Opleidingen behoudt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Daarna kunnen door de cursist geen rechten meer ontleend worden. In het geval Helicon Opleidingen een cursus annuleert, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist worden gerestitueerd, tenzij met de cursist een andere cursusplaats kan worden overeengekomen.
 12. Privacyverklaring
  Helicon Opleidingen verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe Helicon omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring voor cursisten op de website van Helicon.
 13. Geschillen
  Eventuele geschillen tussen de cursist en Helicon Opleidingen die niet in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 14. Toepasselijk recht
  Op deze cursusvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze cursusvoorwaarden zijn vastgesteld per 1 juli 2019 door het College van Bestuur Helicon Opleidingen.